Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie jest Pan Dariusz Bączkowski, mail:d.baczkowski@jumi2012.pl

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 •  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kierownik

Gminnej Biblioteki Publiczne jw Pływaczewie

Grażyna Góralska

 

Klauzula infromacjyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie Gmina Ryńsk. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie, Pływaczewo 9A, 87-200 Wąbrzeźno, e-mailowo bibliotekawdk@wp.pl, telefonicznie (56) 688-56-87.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: d.baczkowski@jumi2012.pl
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Klauzula infromacjyjna Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej

Klauzula infromacyjna Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji