HALLOWEEN W BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie 27 października organizowała wraz z biblioteką z Orzechowa HALLOWEEN dla dzieci. Uczestnicy spotkania wykonywali prace plastyczne, lampiony dyniowe, oraz oglądali halloweenowe bajki.
.

Wchodzą i przebywając na terenie uroczystości, wydarzeń kulturalnych, przez

Gminną Bibliotekę Publiczną w Pływaczewie

wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku osoby  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: GBP w Pływaczewie, Pływaczewo 9 A, 87-200 Wąbrzeźno.

e-mail: bibliotekawdk@wp.pl

telefonicznie 56.688 56 87

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres:d.baczkowski@jumi2012.pl

 1. Wizerunek przetwarzany będzie na podstawie Twojej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w celu promowania działalności administratora, informowania o organizowanych przez niego wydarzeniach związanych z działalnością statutową w nagraniach wideo i zdjęciach.

 2. Wizerunek możemy przekazywać i udostępniać podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

Ponadto może zostać udostępniony każdemu, kto zapozna się z treściami publikowanymi na:

 1. stronie internatowej administratora,

 2. gazetce ściennej prowadzonej przez administratora,

 3. fanpage administratora na portalu Facebook,

Dane osobowe mogą także zostać przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne lub wykonujące inne specjalistyczne usługi, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji tj.: do czasu cofniecie przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż 5 lata od zakończeniu wydarzenia organizowanego przez administratora,

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 1. dostępu do treści danych ;

 2. sprostowania danych;

 3. usunięcia danych jeżeli:

 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 1. ograniczenia przetwarzania danych jeżeli:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, zarówno po zakończeniu wydarzenia jak i w trakcie jego trwania. Możesz także poinformować osobę, która ze strony administratora nagrywa film lub wykonuje zdjęcia, o tym, że nie chcesz być fotografowana. Jeżeli nie wyrazisz swojej zgody administrator, nie będzie mógł wykorzystać wizerunku do promocji swojego przedsięwzięcia.

 2. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.