NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA

Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy Was do  udziału w konkursie w formie online pt.: „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”.
Regulamin Konkursu:
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie.
Cel konkursu.
Celem Konkursu jest promowanie tradycji wielkanocnych oraz rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych każdego dziecka.
Zasady uczestnictwa w konkursie:
Konkurs jest skierowany do najmłodszych czytelników w wieku 3-6 lat z terenu Gminy Ryńsk.
Zadaniem konkursu :
Uczestnicy konkursu wykonają co najmniej jedną pisankę wykonaną dowolną techniką. Podczas oceniania prac brana jest pod uwagę estetyka wykonanej pracy, a także kreatywność i pomysłowość.
Następnie należy zrobić zdjęcie PISANKI i przesłać drogą elektroniczną na adres: bibliotekawdk@wp.pl do dnia 19 marca.
Zdjęcie prosimy opisać : imię i wiek dziecka.
(Pisanki prosimy dostarczyć do biblioteki GBP w Pływaczewie. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie bibliotecznej).
Nagrody.
Za zajecie I,II,II miejsca oraz wyróżnienia przewidziane są nagrody do odbioru w GBP w Pływaczewie.
Załącznik Nr. 1 do Regulaminu konkursu
„NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”.
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko uczestnika konkursu)
w konkursie dla dzieci pt.: „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”.
organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pływaczewie, a także oświadczam że zapoznałem(am) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
……………………………………………………………………………………………………….
( data, czytelny podpis uczestnika / opiekuna uczestnika konkursu).
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku oraz moich danych osobowych
mojego syna /córki,
na wizerunek Tak / Nie
…………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko uczestnika )
Proszę zaznaczyć odpowiednio Tak/Nie
1. Udział w konkursie Tak / Nie
2. Kontakt z uczestnikami/ rodzicami w związku z udziałem w konkursie Tak / Nie
3. Przekazywaniu informacji o jego wynikach przez bibliotekę na stronie Facebook Tak/ Nie
……………………………………………………………………………………………………
( imię nazwisko, data i podpis rodzica/ uczestnika)